SMA N 1 KECAMATAN GUGUAK

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah SMA N 1 Kecamatan Guguak

Nama : Muh. Hijaz, S.Pd, M.M.Pd

Wakil Kurikulum

Wakil Kurikulum SMA N 1 Kecamatan Guguak

Nama: Dra. Suzana Siregar, M.SiĀ 

Wakil Kesiswaan

Wakil Kesiswaan SMA N 1 Kecamatan Guguak

Nama : Marniliza

Wakil Kesiswaan

Wakil Kesiswaan SMA N 1 Kecamatan Guguak

Nama : Drs. Hamda

Wakil Humas

Wakil Humas SMAN 1 Kecamatan Guguak

Nama: Mediani, S.Pd

SMA N 1 Kecamatan Guguak

"Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis" - Aristoteles
Weni Septia, S.Kom
Admin